Resoldre problemes tècnics

Recursos formatius

Assistència, diagnosi i resolució d'incidències

Metodologia per aprendre a analitzar problemes tècniques i trobar les solucions més adequades per resoldre's.

+ info

Detecció d'averies

Analitzar, solucionar i corregir els problemes, sota la pressió d’una fallada que origina un temps d’inactivitat d’un equip.

+ info